එක් එක් ධාන්ය අනාවරකය හා ධාන්ය කුඩු අනාවරකය සමග නිෂ්පාදන රූප සහ මූලික පරාමිතීන් ලබා ධාන්ය අනාවරකය විවිධ නිෂ්පාදන,; අපි ධාන්ය අනාවරකය ක වෘත්තීය චීන නිෂ්පාදක වන අතර, ඔබේ සහයෝගය අපි බලාපොරොත්තු වෙමු!

    WhatsApp Online Chat !