ផលិតផលជាច្រើនរបស់ចាប់ម៉ាស៊ីនដែក, ផ្តល់ជូននូវផលិតផលនិងប៉ារ៉ាម៉ែត្ររូបភាពជាមូលដ្ឋានជាមួយគ្នាចាប់ម៉ាស៊ីននិងដែកអាហារសមុទ្រចាប់ដែកម៉ាស៊ីន; យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតវិជ្ជាជីវៈរបស់ចិនបានចាប់លោហៈម៉ាស៊ីន, និងមើលទៅមុខដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក!

    WhatsApp Online Chat !