ផលិតផលជាច្រើនចាប់ដែកចំណីអាហារ, ការផ្តល់ផលិតផលនិងប៉ារ៉ាម៉ែត្ររូបភាពជាមូលដ្ឋានជាមួយអាហារចាប់និងដែកគ្នាឆ្លាតវៃចាប់ដែកអាហារ! យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតវិជ្ជាជីវៈរបស់ប្រទេសចិនចាប់ដែកអាហារនិងមើលទៅមុខដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក!

WhatsApp Online Chat !